ติดต่อกลุ่ม DLICT


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
เลขที่ 2/8 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160

ข้อมูลติดต่อ
โทรศัพท์ 0-7469-5914
โทรสาร 0-7469-5912